Regulamin NEOGIFT

I Postanowienia ogólne

§1.

Definicje

 1. NEOGIFT – Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem www.neogift.pl, który umożliwia Klientom zakup Towaru.
 2. Towar – Towar, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w NEOGIFT.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w NEOGIFT.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca w NEOGIFT zakupów.
 5. FIRMA NEOGIFT – artiglo group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-614) przy ul. Święcickiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy: 20.000,00zł w pełni opłacony, Numer KRS: 0000564971, posługująca się numerem NIP: 5252623080 oraz numerem REGON: 361631130Dane kontaktowe: neogift@kontakt.pl
 6. Usługa – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu Towaru wybranego spośród dostępnych w NEOGIFT.
 7. Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza NEOGIFT nie będąc jednocześnie zalogowana jako Użytkownik.
 8. Praca graficzna – Utwór w myśl Ustawy z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm).
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2.

Podstawy prawne

Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§3.

Wymogi techniczne

W celu korzystania z NEOGIFT wymagane jest:

 1. dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do NEOGIFT pod adresem internetowym www.neogift.pl, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
 2. posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

§4.

Wymogi prawne

 1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z NEOGIFT.
 2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§5.

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez FIRMĘ NEOGIFT za pośrednictwem NEOGIFT.

 

II Korzystanie z Usługi

§6.

Cel Usługi

Głównym celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom oraz Odwiedzającym zakupu Towaru.

§7.

Należyta staranność

FIRMA NEOGIFT dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.

§8.

Brak wymogu rejestracji

 1. Przeglądanie asortymentu dostępnych Towarów w NEOGIFT nie wymaga rejestracji.

§9.

Rejestracja konta w NEOGIFT

 1. W celu rejestracji w NEOGIFT należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin NEOGIFT oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku, ukształtowania jego treści, zmiany, rozwiązania oraz do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.
 2. Rejestracja w NEOGIFT jest dobrowolna i bezpłatna.

§10.

Logowanie

Po zarejestrowaniu się w NEOGIFT każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§11.

Usuwanie konta

W celu usunięcia konta Użytkownika z NEOGIFT należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: kontakt@neogift.pl.

§12.

Zaproszenie do zawarcia umowy

Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie NEOGIFT stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

§13.

Ceny

Ceny Towarów wskazanych w NEOGIFT:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§14.

Zmiany cen

FIRMA NEOGIFT zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§15.

Dostawa

 1. FIRMA NEOGIFT zamieszcza na podstronie NEOGIFT  przedstawiającej dany Towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru.
 2. Na terenie Polski oraz poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. FIRMA NEOGIFT nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 4. Dostępne sposoby dostawy :

Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.

 1. Koszty dostawy są wskazywane w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 2. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego FIRMY NEOGIFT w przypadku płatności z góry (płatności elektronicznej) lub od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

§16.

Proces składania zamówienia

Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie danego produktu. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę koszyka i wybranie sposobu płatności i dostawy zamówienia. Następnie należy zalogować się lub złożyć zamówienie jako Odwiedzający. W obu przypadkach należy podać dane adresowe oraz dane pozwalające na dalszy kontakt z Klientem. Wówczas pojawi się podsumowanie zamówienia zawierające wszelkie istotne informacje, w tym w szczególności koszty, opis towaru, informacje dotyczące dostawy oraz informacje o prawach przysługujących konsumentowi w związku z dokonaniem zakupu. Ostatnim krokiem procesu zamówienia jest kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

§17.

Płatności

 1. NEOGIFT umożliwia następujące metody płatności:
  1. Przelew na konto bankowe – czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zarejestrowania środków na  rachunku bankowym FIRMY NEOGIFT
  2. Za pobraniem
  3. PayPal
  4. PayU

2. Klient składając zamówienie wybiera jedną z form potwierdzenia płatności:

a) paragon,

b) fakturę.

§18.

Reklamacje

 1. FIRMA NEOGIFT jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. FIRMA NEOGIFT jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu FIRMA NEOGIFT zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował FIRMĘ NEOGIFT przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a FIRMA NEOGIFT nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
  4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,
  5. w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez FIRMĘ NEOGIFT lub osobę trzecią, za którą FIRMA NEOGIFT ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od FIRMY NEOGIFT.
 3. FIRMA NEOGIFT jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa FIRMA NEOGIFT jest odpowiedzialna również za istnienie prawa.
 4. FIRMA NEOGIFT jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Towar można wówczas zareklamować, jedynie jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.
 5. FIRMA NEOGIFT odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 6. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem FIRMY NEOGIFT.
 7. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do FIRMY reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany Towaru na nowy,
  2. naprawy Towaru,
  3. obniżenia ceny,
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Klienta.

 1. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, FIRMA NEOGIFT może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
 • byłaby niemożliwa do zrealizowania dla FIRMY NEOGIFT

albo

 • wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugą z możliwych opcji.
 1. FIRMA NEOGIFT w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2. Warunkiem koniecznym, aby FIRMA NEOGIFT rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od FIRMY NEOGIFT i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji jest dostarczany Klientowi wraz z dostarczanym Towarem) pod adres: ul. Święcickiego 14, 01-614 Warszawa. Koszt dostawy Towaru pokrywa FIRMA NEOGIFT do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przy zakupie Towarów w NEOGIFT.
 3. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar FIRMIE NEOGIFT w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA NEOGIFT, w zależności od przedstawionego żądania, naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. FIRMA NEOGIFT zwraca Klientowi koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym w tym w szczególności koszty dostawy Towaru (zwrotu oraz wysyłki) do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w NEOGIFT.  
 6. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

§19.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w NEOGIFT w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w NEOGIFT bez podawania przyczyny w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia wydania Towaru (dostarczenia).
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w przypadku zakupu Towaru o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą, dotyczy to w szczególności Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Koszt przesyłki Towaru od Klienta w przypadku odstąpienia od umowy ponosi FIRMA NEOGIFT do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w NEOGIFT. Koszt transportu zostaje doliczony do wartości Towaru i zostaje zwrócony na konto wskazane przez Klienta.

§20.

Dostępność Usługi

 1. FIRMA NEOGIFT w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu NEOGIFT spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością NEOGIFT z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. FIRMA NEOGIFT dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach NEOGIFT były na najwyższym poziomie, jednakże FIRMA NEOGIFT nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności NEOGIFT w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy NEOGIFT.

§21.

Korzystanie z NEOGIFT

 1. Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności NEOGIFT, w tym dokonywać zakupu Towarów dostępnych w asortymencie NEOGIFT, o ile nie narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

 

III Postanowienia końcowe

§22.

Kontakt z NEOGIFT

W celu skontaktowania się z FIRMĄ NEOGIFT należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: kontakt@neogift.pl.

§23.

Ważność postanowień

W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§24.

Właściwość sądu

 1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a FIRMĄ NEOGIFT rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FIRMY NEOGIFT.  
 2. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym konsumentem a FIRMĄ NEOGIFT, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.

§25.

Obowiązujące przepisy

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§26.

Blokowanie wysyłanych wiadomości

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA NEOGIFT nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.

§27.

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez FIRMĘ NEOGIFT z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz Odwiedzającym na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
 2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z NEOGIFT w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.
 3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez NEOGIFT, konto Użytkownika zostanie usunięte z NEOGIFT, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.  

§28.              

Dostępność Regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej www.neogift.pl/regulamin w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy oraz wydruk.

§29.

Załącznik

Regulamin posiada jeden załącznik: Politykę Prywatności.

§30.

Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 września 2016 roku.