Załącznik do Regulaminu korzystania z NEOGIFT

Polityka prywatności

NEOGIFT jest portalem internetowym znajdującym się pod adresem internetowym www.neogift.pl. Niniejszy dokument wraz z Regulaminem korzystania z NEOGIFT stanowią ramowe zasady korzystania z NEOGIFT. Za wdrożenie niniejszej polityki prywatności odpowiada FIRMA NEOGIFT – artiglo group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Święcickiego 14, 01-614 Warszawa. Dane kontaktowe: kontakt@neogift.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usługi jest artiglo group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Święcickiego 14, 01-614 Warszawa, dane kontaktowe: kontakt@neogift.pl.

§1.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach portalu NEOGIFT są przetwarzane za zgodą osób, których dotyczą dane.

§2.

Każda osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez zakreślenie odpowiedniego okna w NEOGIFT w momencie rejestracji konta.

§3.

Uprawnione do założenia konta w NEOGIFT są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§4.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe celem:

a)    zapewnienia właściwego świadczenia usługi w portalu NEOGIFT w tym także w celu realizacji dostawy zakupionego Towaru,

b)    wysyłki drogą elektroniczną materiałów o charakterze reklamowym osobom, których dane osobowe przetwarza, o ile wyraziły na to wyraźną, oddzielną zgodę.

§5.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych w tym w szczególności prawo ich poprawiania (aktualizacji) oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu powinna edytować odpowiednie informacje w swoim profilu dostępnym po zalogowaniu się w NEOGIFT. W przypadku braku możliwości edycji danych lub ich usunięcia, osoba powinna skontaktować się z administratorem danych osobowych wysyłając w tym celu wiadomość e-mail pod adres: daneosobowe@neogift.pl.

§6.

Administrator danych osobowych chcąc skontaktować się z osobą, której dane osobowe przetwarza,  posłuży się udostępnionym w trakcie rejestracji adresem e-mail.

§7.

Przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych oraz przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w polskim prawie.

§8.

Zbiory danych osobowych zawierające informacje o osobach, które założyły konto w NEOGIFT zostały zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwami: „artiglo użytkownicy” oraz „artiglo marketing”, zostały sporządzone dokumenty: polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone podmiotowi trzeciemu na podstawie pisemnej umowy powierzenia.

§9.

Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. System informatyczny, w którym dane osobowe użytkowników NEOGIFT są przetwarzane, odpowiada wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 Nr 100, poz. 1024).

§10.

Administrator danych osobowych chcąc zbyć na rzecz podmiotu trzeciego zbiór danych osobowych, którym administruje, musi spełnić wymagania wynikające w tym zakresie z przepisów polskiego prawa.

§11.

Osoba fizyczna zakładająca konto w NEOGIFT wyraża zgodę na publikację danych osobowych, które udostępnia, w swoim profilu publicznym w NEOGIFT.

§12.

Osoba dokonująca zakupu w NEOGIFT wyraża zgodę na udostępnienie jej danych w tym danych osobowych, podmiotom trzecim zaangażowanym w realizację płatności lub dostawy, w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji procesu zakupu.

§13.

Dostęp do konta w NEOGIFT jest zabezpieczony hasłem.

§14.

Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez osoby posiadające konto w NEOGIFT.

§15.

FIRMA NEOGIFT zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności. Wiążąca polityka prywatności dostępna jest zawsze na stronie internetowej: neogift.pl/polityka-prywatnosci , w formie pozwalającej jej zapisanie na dysku oraz wydruk. Zmiana niniejszej polityki prywatności jest możliwa w trybie dotyczącym zmiany Regulaminu tj. z zachowaniem odpowiednich terminów oraz dochowaniem obowiązku uprzedniego poinformowania zainteresowanych.

§16.

Korzystanie z NEOGIFT wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies.

§17.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika usługi i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych NEOGIFT. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§18.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:

a)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające stronę internetową i korzystają z niej,

b)    utrzymania sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie się logować,

c)    usług dodatkowych mających na celu podniesienie jakości usług świadczonych w NEOGIFT.

§19.

W ramach NEOGIFT stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

§20.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§21.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych NEOGIFT.

§22.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z NEOGIFT reklamodawców oraz partnerów. NEOGIFT nie bierze odpowiedzialności za pliki cookies, których nie jest twórcą lub właścicielem.

§23.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze stron internetowych. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

§24.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§25.

NEOGIFT ma prawo śledzić zachowanie użytkowników w portalu NEOGIFT za pomocą służącego do tego oprogramowania z zastrzeżeniem, że czyni to wyłącznie w celu optymalizacji świadczenia usług oraz z zachowaniem ich anonimowości.